Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) przedstawiamy poniższą informację.

 

§ 1. Wskazanie administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartosz Waliś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Waliś dermostica institute, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań (dalej „DERMOSTICA”). W sprawach przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: office@dermostica.com.

§ 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

DERMOSTICA przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim w celu umożliwienia Pani/Panu przejścia przez procedurę ustalającej, na Pani/Pana wniosek, czy może Pani/Pan podjąć się roli probanta i w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy między DERMOSTICA a Panią/Panem z DERMOSTICA (art. 6 ust. 1 lit (a) i (b) RODO).

§ 3. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia procedury weryfikacji, której wynikiem będzie stwierdzenie, czy jest możliwe zawarcie i wykonywania umowy między Panią/Panem jako probantem a DERMOSTICA.

§ 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

1. podmiotom wspierającym DERMOSTICA w jego procesach biznesowych i czynnościach DERMOSTICA, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz DERMOSTICA, na podstawie zawartych przez DERMOSTICA umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz DERMOSTICA usługi księgowe, prawne lub informatyczne. (tzw. procesorzy danych);

2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

§ 5. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów tj. w zakresie zawierania umowy między Panią/Panem a DERMOSTICA, przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta Pani/Pana dane zostaną usunięte z naszej bazy po upływie 10 lat. W razie zawarcia umowy, przedstawimy odrębne uzgodnienia dotyczące dalszego przetwarzania danych osobowych.

§ 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania Pani/Pana lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana.

§ 7. Prawa osoby, której dane dotyczą

DERMOSTICA pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez DERMOSTICA przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu w szczególności następujące prawa

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.


§ 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DERMOSTICA Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

§ 10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

DERMOSTICA nie będzie udostępnić Pani/Pana danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG.